บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน)

“คิดเพื่อพัฒนา
ทุกความต้องการของลานจอดรถ”

เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่จอดรถด้วยประสบการณ์ เชี่ยวชาญและให้บริการอย่างมืออาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เกี่ยวกับเจปาร์ค

JPARK มีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจด้านการบริหารที่จอดรถ ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมในทุกลักษณะงาน และยังพร้อมให้คำปรึกษาโดยนำประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และพัฒนาอยู่ตลอดเวลามาใช้เพื่อสร้างมูลค่าให้กับพื้นที่ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ธุรกิจของเรา

ธุรกิจให้บริการที่จอดรถ PS

การลงทุนด้านสถานที่จอดรถ เรามีนโยบายการลงทุนสถานที่จอดรถ  เช่าพื้นที่จอดรถและอาคารจอดรถเพื่อจัดเก็บค่าบริการ โดยจ่ายค่าเช่าให้กับเจ้าของพื้นที่ ร่วมลงทุนกับเจ้าของพื้นที่จอดรถ ลานจอดรถ อาคารจอดรถ เพื่อจัดเก็บค่าบริการ โดยแบ่งรายได้หรือกำไรร่วมกัน

ธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ PMS

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 20 ปี ในการบริหารงานที่จอดรถ บริษัทฯ สามารถให้บริการบริหารที่จอดรถได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจให้คำปรึกษาและรับติดตั้ง ระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ CIPS

JPARK บริการให้คำปรึกษาการลงทุน จัดทำ และติดตั้งระบบบริหารที่จอดรถ พร้อมทั้งวิเคราะห์ วางแผนและให้คำแนะนำด้านต่างๆ

“คิดเพื่อพัฒนาทุกความต้องการ ของลานจอดรถ”

ตัวอย่างลูกค้าของเจปาร์ค

JPARK มีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจด้านการบริหารที่จอดรถ ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมในทุกลักษณะงาน และยังพร้อมให้คำปรึกษาโดยนำประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และพัฒนาอยู่ตลอดเวลามาใช้เพื่อสร้างมูลค่าให้กับพื้นที่ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด