องค์กร

คณะกรรมการบริหาร

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

Organization Structure

คณะกรรมการบริษัท

board of director

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน