ประวัติบริษัท

1998

 • ก่อตั้งบริษัท เจนก้องไกล จำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2541

2002

 • บริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการที่จอดรถ (Parking Service Business: PS) โครงการแรกบริเวณตลาดสดสามย่าน รวมถึงพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง - สามย่าน และปัจจุบันยังคงให้บริการอยู่

2005

 • บริษัทได้รุกเข้าสู่ธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ (Parking Management Service Business: PMS) โดยเริ่มต้นจากพื้นที่จอดรถบริเวณโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) และยังคงให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

2019

 • บริษัทได้รุกเข้าสู่ธุรกิจให้คำปรึกษาและรับติดตั้งระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ (Consultant and Installation Parking System Business: CIPS) และได้มีการดำเนินการบริหารจัดการโครงการแรก คือ โครงการจัดหาและติดตั้งระบบบริหารจัดการลานจอดรถอัจฉริยะ ณ อาคารและลานจอดแล้วจร 3 ชั้น สถานีแยก คปอ. (N23) และอาคารจอดแล้วจร 6 ชั้น สถานีคูคต (N24) ของ รฟม. และพัฒนาเว็บไซต์ซอฟต์แวร์สำหรับการจองที่จอดรถ การสมัครหรือต่ออายุสมาชิกรายเดือน

  2021

  • JPARK ได้รับรางวัล Gold Award ในด้านการให้บริการ
  • ในงาน SMEs Excellence Awards 2021 และ Thailand Corporate Excellence Awards 2021 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย: TMA
  • บริษัทได้รับงานโครงการพัฒนา Application “MRTA Parking” สำหรับให้บริการสมัครและต่ออายุการใช้บริการจอดรถยนต์รายเดือนแบบ ออนไลน์

   2023

   • บริษัทได้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท เจนก้องไกล จำกัด” เป็น “บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน)”

   วิสัยทัศน์

   เป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการที่จอดรถ บริการพร้อมเทคโนโลยีอันทันสมัย
   และใส่ใจในความยั่งยืน

   พันธกิจ

   1

   สรรหาพื้นที่ลานจอดรถที่เหมาะสม และครอบคลุมการให้บริการได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยคำนึงถึงปริมาณความต้องการช่องจอด อัตราค่าบริการในบริเวณดังกล่าว เพื่อให้บริหารจัดการ พื้นที่ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

   2

   ศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของคู่ค้าและผู้ใช้บริการเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ ของบริษัทให้ตรงกับความต้องการ และก่อให้เกิดความพึงพอในการใช้บริการสูงสุด

   3

   พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกต่อคู่ค้าและผู้ใช้บริการ

   4

   สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและเพียงพอ ใส่ใจต่อการให้บริการคู่ค้าและผู้ใช้บริการ

   5

   มุ่งเป็นองค์กรที่มีผลตอบแทนโดดเด่น มีการดำเนินงานโปร่งใส่ เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้า ผู้ใช้บริการ และนักลงทุน

   6

   สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ตระหนักและคำนึงถึงความยั่งยืนในทุกกระบวนการดำเนินงาน