การคุ้มครองข้อมูล PDPA & นโยบายส่วนบุคคล

การคุ้มครองข้อมูล PDPA

1. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลของเจปาร์ค

2. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. แบบฟอร์มแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4. เจปาร์คประกาศความเป็นส่วนตัวสําหรับซัพพลายเออร์

5. ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

6. คําอธิบายเบื้องต้น

นโยบายส่วนบุคคล

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. จรรยาบรรณทางธุรกิจ

3. การแจ้งเบาะแส

4. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

5. นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท