“คิดเพื่อพัฒนา
ทุกความต้องการ
ของลานจอดรถ

ประวัติบริษัท

JPARK มีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจด้านการบริหารที่จอดรถ ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมในทุกลักษณะงาน และยังพร้อมให้คำปรึกษาโดยนำประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และพัฒนาอยู่ตลอดเวลามาใช้เพื่อสร้างมูลค่าให้กับพื้นที่ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2541

ก่อตั้งบริษัท เจนก้องไกล จำกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2541

พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2545

JPARK ได้เริ่มดำเนินธุรกิจให้บริการที่จอดรถ (Parking Service Business: PS) โครงการแรกบริเวณตลาดสดสามย่าน รวมถึงพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง - สามย่าน และปัจจุบันยังคงให้บริการอยู่

พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2548

JPARK ได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ (Parking Management Service Business: PMS) โดยเริ่มต้นจากพื้นที่จอดรถบริเวณโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) และยังคงให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2562

JPARK ได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจให้คำปรึกษาและรับติดตั้งระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ (Consultant and Installation Parking System Business: CIPS) และได้มีการดำเนินการบริหารจัดการโครงการแรก คือ โครงการจัดหาและติดตั้งระบบบริหารจัดการลานจอดรถอัจฉริยะ ณ อาคารและลานจอด สถานีแยก คปอ. (N23) และอาคารจอด สถานีคูคต (N24) ของ รฟม. และพัฒนาเว็บไซต์ซอฟต์แวร์สำหรับการจองที่จอดรถ การสมัครหรือต่ออายุสมาชิกรายเดือน

พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564

JPARK ได้รับรางวัล Gold Award ในด้านการให้บริการในงาน SMEs Excellence Awards 2021 และ Thailand Corporate Excellence Awards 2021 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย: TMA

บริษัทได้รับงานโครงการพัฒนา Application “MRTA Parking” สำหรับให้บริการสมัครและต่ออายุการใช้บริการจอดรถยนต์รายเดือนแบบ ออนไลน์

พ.ศ. 2566
พ.ศ. 2566

JPARK ได้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท เจนก้องไกล จำกัด” เป็น “บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน)”

วิสัยทัศน์ของเรา

เป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการที่จอดรถ
บริการพร้อมเทคโนโลยีอันทันสมัย
และใส่ใจในความยั่งยืน

พันธกิจของเรา

สรรหาพื้นที่ลานจอดรถที่เหมาะสม และครอบคลุมการให้บริการได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยคำนึงถึงปริมาณความต้องการช่องจอด อัตราค่าบริการในบริเวณดังกล่าว เพื่อให้บริหารจัดการ พื้นที่ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

ศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของคู่ค้าและผู้ใช้บริการเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ ของบริษัทให้ตรงกับความต้องการ และก่อให้เกิดความพึงพอในการใช้บริการสูงสุด

มุ่งเป็นองค์กรที่มีผลตอบแทนโดดเด่น มีการดำเนินงานโปร่งใส่ เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้า ผู้ใช้บริการ และนักลงทุน

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกต่อคู่ค้าและผู้ใช้บริการ

สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและเพียงพอ ใส่ใจต่อการให้บริการคู่ค้าและผู้ใช้บริการ

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ตระหนักและคำนึงถึงความยั่งยืนในทุกกระบวนการดำเนินงาน