เพื่อความยั่งยืน

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

JPARK ได้มีการบูรณาการและปรับใช้เป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: UN SDGs) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ความยั่งยืนให้เหมาะสม บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 7 เป้าหมาย จากทั้งหมด 17 เป้าหมาย เพื่อสร้างคุณค่า อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

4185245

อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน

JPARK ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้บริการและบริหารจัดการพื้นที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการผ่านการวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4844385

งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

JPARK ให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การจ้างงานที่เท่าเทียมกัน และเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน มีนโยบายในการพัฒนาความรู้ของพนักงานทุกระดับเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

solar-energy

พลังงานสะอาดราคาเข้าถึงได้

JPARK สนับสนุนและผลักดันการใช้พลังงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือก่อให้เกิดมลพิษ การที่เราส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ผ่านการติดตั้ง EV Charger Point ที่สถานบริการ JPARK จะช่วยลดมลพิษทางอากาศเนื่องจากไม่มีเครื่องยนต์สันดาปภายใน นอกจากนี้เรายังติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและก่อมลพิษน้อย เรามีนโยบายที่จะขยายการสนับสนุนดังกล่าวไปยังทุกพื้นที่ให้บริการ
2762682

ความไม่เท่าเทียมกันที่ลดลง

JPARK ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองด้วยแนวทางที่ไม่เลือกปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น การจ้างงานของบริษัทโดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ ความพิการทางร่างกาย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ แหล่งกำเนิด ศาสนา หรือสถานะทางเศรษฐกิจ JPARK ได้สร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความเท่าเทียมทางสังคมสำหรับผู้ด้อยโอกาสผ่านการจ้างงาน
gender-equality

ความเท่าเทียมทางเพศ

JPARK สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศและให้ความสำคัญกับความสามารถของพนักงานเป็นอันดับแรกโดยให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ไม่มีการแบ่งแยกเพศหรือเพศ

209158

สันติภาพและความยุติธรรม สถาบันที่เข้มแข็ง

JPARK ไม่สนับสนุนความรุนแรง การต่อต้านการฉ้อโกง หรือการทุจริตทุกรูปแบบ ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและโปร่งใสในทุกระดับ ส่งเสริมกฎหมายและนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

11307463

การดำเนินการด้านสภาพอากาศ

JPARK จัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเสริมสร้างความรู้ให้พนักงานและลูกค้าเข้าใจถึงความสำคัญของการลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจก

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

JPARK มุ่งมั่นในการยกระดับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพกำหนดนโยบายผนวกเข้าไว้ในกิจกรรมการดำเนินงานหรือการให้บริการต่างๆ โดยมีแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

  • บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนด ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
  • บริษัทจะปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานในทุกระดับคำนึงถึง ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
  • เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทจะสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างและบริการที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้า และลูกค้าให้บริการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3977873

การจัดการพลังงาน

JPARK ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงาน จึงมุ่งมั่นดำเนินการดูแลและตรวจสอบ การใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในพื้นที่สำนักงานและพื้นที่จอดรถที่ให้บริการ รวมถึงสนับสนุน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน ปิดไฟช่วงพักและหลังเลิกงาน และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพแก่บุคลากรของบริษัท

3319366

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

JPARK ได้มีการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนการใช้บัตรจอดรถ เพื่อลดการปล่อยมลพิษ จากท่อไอเสียโดยใช้ระบบแนะนำช่องจอดรถให้เกิดความรวดเร็วในการจอดรถ นอกจากนี้ก็ยัง เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับปัญหาก๊าซเรือนกระจกให้แก่พนักงาน ผู้ใช้บริการและลูกค้า

ปัจจุบันบริษัทจะยังไม่ได้ดำเนินการวัดค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจที่มี การรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) โดยบริษัทได้เริ่มดำเนินการศึกษาเรื่องดังกล่าว และอยู่ระหว่างการกำหนดเป้าหมายและแผนงานเพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถบริหารจัดการพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

11702813

การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ

JPARK มุ่งเน้นที่จะลดการก่อให้เกิดขยะ ของเสีย และมลพิษจากกระบวนการให้บริการ โดยส่งเสริมการทำงานแบบไร้กระดาษ (Paperless) จึงได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการทำงาน เช่น การใช้แอปพลิเคชัน Microsoft Office ในการทำงาน สำหรับการจัดการขยะและของเสียบริษัทใช้หลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) โดยการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอย่างคุ้มค่า

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

พนักงาน

JPARK จะถือปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายในการจ้างงาน โดยพิจารณาจากความสามารถ ของพนักงานเป็นหลัก มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทางที่ปลอดภัย ในการให้ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนให้กับพนักงาน บริษัทยังมีการดูแลพนักงาน ดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน และให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยอาชีวอนามัย เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ และดูแลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี สนับสนุนการจัดสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบ สะดวก ปลอดภัย รวมถึงรักษาความสะอาดของสำนักงานและสถานที่ให้บริการ ทั้งนี้ ในการจ้างงานของบริษัทได้คำนึงถึง ความเท่าเทียมทางเพศ ไม่มีการกีดกันทางเพศหรือเพศสภาพ

คู่ค้า

JPARK ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส พัฒนาการให้บริการกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่องและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการคัดเลือกคู่ค้าใหม่ โดยมีการประเมินเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการประเมินเพื่อคัดกรองคู่ค้าที่มีผลงานดีสำหรับการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ชุมชนและสังคม

JPARK มีการคำนึงถึงชุมชนบริเวณรอบสำนักงานและพื้นที่ให้บริการ ผ่านการเข้าร่วมและสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนมาโดยตลอด

Shopping Basket